คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก ภาพกิจกรรม
ภาพพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อและการทำงาน รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี "โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย" ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 25 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านสมภพ ธีระสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัติแก่ผู้ผ่านการอบรม


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27-06-2016 16:08:57


ภาพพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อและการทำงาน รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย" ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัติแก่ผู้ผ่านการอบรม


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27-06-2016 15:44:18


ภาพพิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย ระยะที่ 2 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 14 กองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร. ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27-06-2016 15:44:51


ภาพพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อและการทำงาน รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย" ระยะที่ 2 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี บริหารการอบรมโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2559 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ห้องประชุม110 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27-06-2016 15:45:13


ภาพพิธีปิด การอบรม กิจกรรมอบมรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย ระยะที่ 2 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหน่วยงานราชการ ณ เทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการอบรมระหว่าง วันจันทร์ที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2559 วันพุธที่ 17,14 กุมภาพันธ์ 2559 วันพุธที่ 2,7มีนาคม2559 วันศุกร์ที่ 19,26 กุมภาพันธ์2559 วันศุกร์ที่4,9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 27-06-2016 15:47:08
เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ