Slide #1 image

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน

คิ้วนางเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน

NextPrev

คิ้วนางเกมส์


คิ้วนางเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกอบด้วย:

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน