เกี่ยวกับโครงการ

สืบเนื่องจาก "ความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูแกนนำ หรือ โครงการ Boot Camp" ที่ผ่านมาหน่วยศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ และ บริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) ครอบคลุม 8 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ณ ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

>> ประมวล VIDEO KRU BOOTCAMP ทั้งหมด [.. Click ..]